هیچ چیزی به اندازه عادت بد و ناپسند فرد را از خلاق بودن و اهداف خود دور نمی کند. این عادات بد در ابتدا نامناسب بودن خود را نشان نمی دهند اما پس از گذشت زمان فرد متوجه تغییرات بدی در رفتار و حتی سبک…